Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday195
mod_vvisit_counterYesterday62
mod_vvisit_counterThis week371
mod_vvisit_counterLast week809
mod_vvisit_counterThis month3226
mod_vvisit_counterLast month3395
mod_vvisit_counterAll days479126

>> การจัดคลินิกเกษตร
>> วัตถุประสงค์
>> เป้าหมาย
>> การเปิดให้บริการ
>> รูปแบบของกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
>> การเตรียมสถานที่และเกษตรกร
>> การดำเนินการระหว่างเปิดคลินิก
การจัดคลินิกเกษตร ! up !
การใช้เทคโนโลยีการเกษตร หรือนวัตกรรมที่เหมาะสม เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาการเกษตรที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูง ใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตร โดยจำเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการ เกษตรที่เป็นแหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านกับเกษตรกรเป้าหมาย ที่จะต้องนำความรู้ วิทยาการใหม่ และการบริการทางวิชาการโดยอาศัยช่องทาง ( Channel ) ต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการตรงความต้องการ และทันต่อเหตุการณ์ การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทาง วิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี บรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังเร็วขึ้น ซึ่งการดำเนินงานในรูปแบบนี้จะเป็นการบูรณาการนักวิชาการแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน ฯลฯ โดยอาศัยเครื่องอุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงาน สามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ทุกจุดสร้างแรงดึงดูดใจให้กับเกษตรกรส่วนใหญ่ใน พื้นที่เป้าหมาย เป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี

ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราสฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอพระราชนุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูลถวาย แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราสฯ สยามมกุฎราชกุมาร และทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์ ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์โครงการ

วัตถุประสงค์ ! up !

?? เพื่อให้งานวิจัยพัฒนาและงานบริการวิชาการจัดการไร่นา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพการผลิต ช่วยสนับสนุนกระบวนการบริหารงานเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตของเกษตรกร ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ
?? เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการรณรงค์ฟื้นฟูเกษตรกร และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

เป้าหมาย ! up !

?? ให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร ตามความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่ รวมทั้งให้มีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
?? เสริมสร้างความรู้และฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมแก่เกษตรกร

การเปิดให้บริการ ! up !

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระ ราชานุเคราะห์ฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการในปีงบประมาณ 2545 ตั้งแต่กรกฎาคม 2545 ? เดือนกุมภาพันธ์ 2546 ซึ่งเป็นไปตามแผนปกติ จังหวัดละ 1 ครั้ง และจากการประเมินผลการดำเนินงาน เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 90 ได้รับประโยชน์ สามารถนำความรู้ไปใช้ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยมีเป้าหมายการให้บริการใน 2 กรณี คือ

1. กรณีปฏิบัติตามแผนปกติ

ในการดำเนินงานแต่ละปีกระทรวง เกษตรกรและสหกรณ์ ได้กำหนดปฏิทินเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยการเปิดตามแผนในปี 2546 ได้กำหนดระหว่างเดือนพฤษภาคม ? กันยายน 2546 เปิดให้บริการตามเขตตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 เขต ๆ ละ 1 ? 2 จังหวัด/เดือน กระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

2. กรณีตามขบวนเสด็จ

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ได้ทรง พระราชทาน เมื่อครั้งที่คณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานวโรกาส ให้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราสฯ สยามมกุฎราชกุมารเพื่อถวายรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อน ที่ในพระราชนุญาตเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 25466 จึงได้กำหนดให้มีการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในทุกที่ ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงงาน ณ สถานที่ต่าง ๆ

รูปแบบของกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ |up |

ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมด้านคลินิก ได้แก่ การให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัย และให้บริการ โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ
1. คลินิกพืช โรค แมลง สัตว์ศัตรูพืช วัชพืช สารพิษตกค้าง การขาดธาตุอาหารพืช วัตถุมีพิษทางการเกษตร
2. คลินิกดิน วิเคราะห์และตรวจสอบดินและปุ๋ย
3. คลินิกสัตว์ โรค ควบคุมบำบัดโรคสัตว์ ตรวจ รักษาพยาบาลสัตว์ ฉีดวัคซีน
4. คลินิกประมง โรคสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คุณภาพน้ำ

กิจกรรมเสริม

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ การฝึกอบรม และจัดนิทรรศการ ที่เป็นความต้องการของเกษตรกร หรือเป็นเทคโนโลยีที่เกษตรกรควรรู้ ได้แก่
1. คลินิกบัญชี การจัดทำบัญชีฟาร์ม
2. คลินิกชลประทาน การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ
3. คลินิกสหกรณ์ การดำเนินงานด้านสหกรณ์ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ
4. คลินิกกฎหมาย (สปก.) การดำเนินงานด้านกฎหมายที่ดิน
5. อื่น ๆ ...........................

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

กรณีปฏิบัติตามแผนปกติ

การเตรียมการก่อนการเปิดคลินิก

การประชุมคณะกรรมการเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงานระดับจังหวัด
ประชุมคณะกรรมการโครงการระดับ จังหวัด ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ฯลฯ เพื่อพิจารณาการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของเป้าหมายการ ปฏิบัติงานโครงการจัดทำปฏิทินการเตรียมการพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบของแต่ ละส่วนราชการ โดยจะต้องพิจารณาจัดประชุมคณะกรรมการฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนกำหนดเปิดคลินิกเกษตร

1. การกำหนดพื้นที่ตำบลปฏิบัติงาน (ตำบลเป้าหมาย)
คณะกรรมการระดับจังหวัดดำเนินการคัดเลือก โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้

1.1 เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตรที่หลากหลายและรุนแรง
1.2 เป็นความต้องการของเกษตรกรภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล โดยศูนย์ ฯ จะต้อง
1) สำรวจข้อมูลพื้นฐานปัญหาทางการเกษตร และลำดับความต้องการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
2) ส่งความต้องการและข้อมูลดังกล่าวไปยังจังหวัด เพื่อที่ระดับจังหวัดดำเนินการคัดเลือก ครั้งละ 1 จุด ส่งศูนย์ประสานงานระดับเขต

2. ศึกษาวิเคราะห์สภาพพื้นที่
หลังจากคณะกรรมการโครงการคลินิก เกษตรระดับจังหวัด คัดเลือกตำนบได้แล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการของแต่ละหน่วยงาน จัดทีมเป็นคณะลงไปศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสภาพพื้นที่ และจัดลำดับความต้องการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย ในลักษณะการศึกษาและประเมินสภาวะชนบทแบบเร่งด่วน ( RRA ) เพื่อให้ทราบข้อมูลหน่วยปฏิบัติงาน

วิธีการ
1. ศึกษาข้อมูลจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
2. ออกสำรวจพื้นที่ สอบถามผู้นำกลุ่มกิจกรรม และเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตรในตำบล
3. คณะเจ้าหน้าที่ผู้สำรวจข้อมูลร่วมกันประเมิน และสรุปประเด็นปัญหาแต่ละด้าน และจัดลำดับความต้องการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
4. ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ 1 ? 2 วัน

3. การคัดเลือกจุดที่ตั้งคลินิก
3.1 ให้ใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล หรือสถานที่อื่นที่มีความพร้อมเป็นจุดตั้งคลินิก
3.2 เป็นจุดศูนย์กลางของตำบล มีการคมนาคมสะดวก
3.3 มีสภาพเหมาะสม ที่สามารถอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่จะมารับบริการ

วางแผนการปฏิบัติ
1. ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดร่วมกับทีมงานนักวิชาการศูนย์/สถานีฯ ที่ทำหน้าที่ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ระดับเขต เพื่อวิเคราะห์จัดกลุ่มปัญหาเป็น 3 กลุ่ม เพื่อรองรับการให้บริการ
?? กลุ่มปัญหาที่ต้องบริการในห้องปฏิบัติการ เช่น วิเคราะห์ดิน วิเคราะห์ปุ๋ย วิเคราะห์โรคพืช โรคสัตว์ สารพิษตกค้างในพืชผัก ฯลฯ
?? กลุ่มปัญหาที่ต้องการบริการทางเทคนิค เช่น การให้วัคซีน การป้องกันและรักษา การทำหมันสุนัขและแมว ฯลฯ
?? กลุ่มปัญหาที่ต้องบริการด้านความรู้ คำแนะนำ สาธิตให้เข้าใจ เช่น จัดนิทรรศการ จัดแสดงสาธิตสอดแทรกวิชาการ ฯลฯ

2. เมื่อจัดกลุ่มข้อมูลเสร็จสิ้นทีมงานบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ระดับเขตร่วมกันพิจารณาวางแผนจัดเตรียมผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์หรือมีความรู้และทักษะในการให้บริการแต่ละด้าน และอุปกรณ์เครื่องมือที่จะปฏิบัติงานให้บริการ


3. กำหนดวันเวลาปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ระดับจังหวัดตามระยะเวลาเป้าหมายที่กำหนด

การประสานงานในระดับพื้นที่

1. คณะกรรมการระดับจังหวัดกำหนดแผนปฏิบัติการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
2. แจ้งแผนการดำเนินงานโครงการให้นายอำเภอเป้าหมายทราบ
3. ประสานกับประธานองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอความร่วมมือในการเตรียมการด้าน สถานที่ โดยพิจารณาเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ฯลฯ


การประชาสัมพันธ์และการประชุมชี้แจงเกษตรกร

1. ก่อนเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 1 ? 2 สัปดาห์ ให้ผู้อำนวยการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประชาสัมพันธ์โครงการแก่เกษตรกรให้เข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ทั้งจากการประกาศข่าวทางหอกระจายข่ายประจำหมู่บ้าน ให้เกษตรกรทราบและเกิดความสนใจที่จะเข้าร่วมในการขอรับบริการจากโครงการ
2. คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล และผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ในตำบลเป้าหมายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการรับบริการ การเตรียมตัวของเกษตรกรมาเข้ารับบริการ รวมทั้งนำตัวอย่างพืช ดิน สัตว์ ประมง ที่มีปัญหามาด้วย (ควรดำเนินการก่อนเปิดคลินิกอย่างน้อย 1 สัปดาห์)
3. คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลร่วมกับ ผู้นำแต่ละหมู่บ้านชี้แจงเกษตรกรระดับหมู่บ้าน เพื่อเตรียมการเข้ารับบริการ โดยแจ้งเกษตรกรเตรียมตัวอย่างตามปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ซึ่งจำแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1) กลุ่มปัญหาที่ต้องบริการในห้องปฏิบัติการซึ่งจะต้องตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์
2) กลุ่มปัญหาที่ต้องการบริการทางเทคนิค เช่น การให้วัคซีน การป้องกันรักษาการทำหมัน สุนัข แมว เป็นต้น
3) กลุ่มปัญหาที่ต้องการอบรมถ่ายทอดความรู้ เช่น ด้านบัญชีฟาร์ม ชลประทาน ด้านกฎหมาย เป็นต้น


การเตรียมสถานที่และเกษตรกร ! up !


1. การเตรียมสถานที่

?? จัดตั้งกองอำนวยการอยู่ด้านหน้า เพื่อเป็นจุดรับบัตรคิดและลงทะเบียนของเกษตรกรและประชาสัมพันธ์
?? ควรให้ทุกคลินิก (พืช สัตว์ ประมง ดินและปุ๋ย) อยู่บริเวณใกล้เคียงกันเพื่อความสะดวกแก่เกษตรกรในการเข้ารับบริการ โดยจะมีเลขกำกับในแต่ละคลินิกดังนี้คือ

1) คลินิกพืช
2) คลินิกดิน
3) คลินิกปศุสัตว์
4) คลินิกประมง
5) คลินิกบัญชี
6) คลินิกชลประทาน
7) คลินิกสหกรณ์
8) คลินิกกฎหมาย (สปก)
9) อื่น ๆ ...............................


สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำคลินิก ให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำที่ได้กำหนดไว้ (รายละเอียดตามภาคผนวก 2)

? ป้ายคลินิกใช้ชื่อ ? คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ? พร้อมประดับธงและตราสัญลักษณ์ของโครงการในแต่ละหน่วยบริการ


2. การเตรียมเกษตรกร

? คณะกรรมการบริการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล และผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ในตำบลเป้าหมายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการรับบริการ การเตรียมตัวของเกษตรกรมาเข้ารับบริการ (เช่น นำตัวอย่างพืช ดิน สัตว์ ประมง ที่มีปัญหามา ฯลฯ) ควรดำเนินการก่อนเปิดคลินิกอย่างน้อย 1 สัปดาห์ รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 3

? ผู้นำแต่ละหมู่บ้านที่ได้รับฟังการประชุมดังกล่าว ชี้แจงเกษตรกรระดับหมู่บ้าน เพื่อการเตรียมตัวเข้ารับบริการ นำปัญหาหรือตัวอย่างพืช ดิน สัตว์ ประมง มารับบริการคลินิก


การดำเนินการระหว่างเปิดคลินิก ! up !


การปฏิบัติงานให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในตำบลเป้าหมาย ให้บริการแต่ละครั้งกำหนดเวลา 2 ? 3 วัน โดยมีขั้นตอนดังนี้


1. การลงทะเบียน

ให้เกษตรกรไปลงทะเบียนที่กองอำนวยการ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.1 รับบัตรคิว ณ จุดรับบัตรคิว เพื่อให้ทราบว่ามีผู้มารับบริการจำนวนเท่าใด
1.2 นำบัตรคิวไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะใช้เลขที่ตามบัตรคิวเป็นเลขยืนยันในการกำหนดลำดับที่ผู้มารับ บริการตลอดการให้บริการในครั้งนั้น โดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามชื่อ ที่อยู่ ปัญหาและความต้องการมารับบริการของเกษตรกร เขียนลงในบัตรทะเบียนประวัติการรับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (แบบคลินิก 01) และเจ้าหน้าที่จะต้องทำเครื่องหมายแสดงคลินิกที่เกษตรกรจะไปรับบริการไว้ ทั้งในส่วนซ้ายและขวาของบัตรทะเบียนประวัติและจะฉีกส่วนขวาให้กับเกษตรกรไป รับบริการตามคลินิกที่ระบุไว้


2. การให้บริการ

เมื่อ เกษตรกรไปเข้ารับบริการในแต่ละคลินิก เจ้าหน้าที่ในแต่ละคลินิกจะต้องจัดทำบัตรรับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (แบบคลินิก 02) โดยต้องระบุลำดับที่ผู้มารับบริการให้ตรงกับลำดับที่ในส่วนขวาของแบบคลินิก 01 (เลข 4 หลัก) ที่เกษตรกรนำมาแสดง หากเกษตรกรไม่มีส่วนขวาของแบบคลินิก 01 มาแสดง ให้เกษตรกรไปลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนด้านหน้าก่อน และเมื่อให้บริการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกผลปัญหาที่เกษตรกรมาขอรับบริการ และผลการให้บริการลงในแบบคลินิก 02 โดยฉีกสำเนาให้กับเกษตรกรเก็บไว้ เพื่อใช้ติดตามผลและให้บริการต่อเนื่อง สำหรับตัวจริงให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละคลินิกบันทึกผลลงในระบบคอมพิวเตอร์ โดยบันทึกหลังจากปิดการให้บริการ และเมื่อบันทึกผลเสร็จแล้ว ให้เก็บไว้ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลที่ให้บริการในครั้ง นั้น


3. การติดตามผลการดำเนินงานในด้านวิชาการ

3.1 สำนักงานเกษตรจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อน ที่ฯ ระดับจังหวัด จะรับผิดชอบในการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรที่ขอรับบริการโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ (แบบคลินิก 03) และแบบสรุปผลการให้บริการ (แบบคลินิก 04) ซึ่งเป็นรายงาน ( Report ) ที่ได้หลังจากที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบันทึกแบบคลินิก 01 และผู้รับผิดชอบแต่ละคลินิกบันทึกแบบคลินิก 02 ลงในระบบเรียบร้อยแล้ว
3.2 หน่วยงานรับผิดชอบแต่ละคลินิกจะต้องประมวลปัญหา และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตำบลที่ให้บริการในภาพรวม ตามแบบคลินิก 04 ส่งสำนักงานเกษตรจังหวัด ภายใน 5 วันทำการหลังการเปิดให้บริการ
3.3 สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลรายบุคคล (แบบคลินิก 03) และแบบสรุปผลการให้บริการวิชาการ (แบบคลินิก 04) ของแต่ละคลินิกมาวิเคราะห์และจัดทำแผนเพื่อการติดตามให้บริการอย่างต่อ เนื่องจากการให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และหลังจากการให้บริการ อย่างต่อเนื่องแล้ว หน่วยงานรับผิดชอบแต่ละคลินิกจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการติดตามต่อเนื่อง (แบบคลินิก 05) นำเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและสำเนาแจ้งเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจะเป็นผู้รวบรวมของจังหวัด เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


4. การเชื่อมโยงการดำเนินงานกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

สำนักงาน เกษตรจังหวัด ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทีมงานเพื่อออกติดตามและให้บริการต่อเนื่องแก่เกษตรกรตามแผนที่วางไว้

???? ????????????? ??? ?? ??, ??? ??????.

????????, ? ?????? ??????? ?????? ?????? ??????? ????????.

?? ???, ??? ?????? ??? ?????????, ?? ???? ???????? ??????????? ??????????? ?? ???? ????????.

???????, ?? ??? ??? ??????? ??????? ? ????? ?????????????? ???????? ??????, ??? ??????? ? ?????? ? ?? ???????? ?? ???, ?? ?????, ???? ?? ????.

? ???? ??? ???????? ??????, ??? ????? ? ????????? ? ??????????? ? ?????.

????? ?????? ????? ??? ????? ????? ? ?????.

??????? ???????? ?? ???-?? ????? ???????????? ?????? ? ????????.

?? ??????????? ?????????? ????????????, ??? ???? "????????? ? ?????????? ????????? ??????"???????? ?????? ??????? ? ?????? ??? ?????????,-?? ?? ?? ????????????, ? ?? ???????? ???? ???? "????? ???? ???????"?????? ? "??????? ????? ???????? ??????? ????? ??????"?????????? ?????.

??? ?????? ????????? ???? ???????? ?? ?????????? ????? ?????, "Dsl 2540u ????????"????????? ??????? ??? ?????? ???? ??????????? ? ???? ? ????????????? ???????? ??????, ??????? ???? ?????? "??????? ?????????? ???????? ??????"???????????? ????????? ??????.

????? ???? ??? ????? ?????? ????????????? ???, ???? ???? ? ?????? ??????? ? ?????????? ????????, ?? ??? ???? ???????? ???? ?????.

?????? ??? ??? "????? ??????? ? ?????????. ????????? ?????????"???? ???? ????? ????.

?????? ??? ???? ? ?? ?????? ? ???????, ?? ??????????, ?? ??????, ?? ????? ???????? ? ????.

????????? ???????? ????????? "???? ????????. ???????? ???? ???????????"??? ???? ? ??????? ???????? ??????? "?????"???????, ????????, ???????????? ???? ???????.

?????????? "???????????????? ????????? ??????????? ???? ?? ???????"???? ??? ?????, ??????? "????????????? ???????????? ???????????"????? ??????? ??????? "????? ? ???????????"? ?????? ????.

??? ???? ???????????? ??????, ???????? ????.

???????? "???????. ???????. ??????????"??????, ??? "?????? ??? ?????. ??????? ????????. 1941 ???"??? ?????????? ??????? ???????, ? "??????? ????????? ???????? ?? ? ???????? ????????? ?????????? (? ?????????? ???????????...)"?????? ??????? ????????????? ? ???????? ??????.

?? ??? ??????? "?????? ? ?????????? ?????. ??? ?????????, ?????????? ? ?????????"??? ????? "??? ? ??? ???????????????"?????????? ?????????? ???????.

??? ???? ???????????? ????? ?????????? ?????????.

????????, ?????? ??????????? "???????? ???????????? ?????????? ?? ?????????????? ?????"?? ???????? ????????? ???????????, ??? ???? ?? "?????????? ??????"??? ??????????, ??? "?????????? ?????? ? ???????????"??.

???? ?? ?? ????? ???-?????? ? ??????? ????? ?????, "?????????? ?????? ?????????????? ???????"????? ???.

????? ??? ??????, ?? "?????????? ?????? ? ????? ???????????? ????????? ??????"???? ??????.

??????????, ????? ???????????? ???????????.

? ????? ?? "?????????? ?????? ??????????? ? ??????????? ?????? ? ?????"?? ???-?????? ?? ???????, "?????????? ?????? ???????? ?? ??? ?? ????????????? ?????????"?????? ?? ??????, ??? ??????, ?????????? ???????? "?????????? ?????? ?????????? ??????????? ???????????? ??????????? ??? '??? ?????'"????!

????? ?????????, ??? ???-?????? "?????????? ?????? ?????????????? ????????"?? ??? ?????????? ?????? ?????? ? "?????????? ??????????? ????????"???? ????????????? ??????, ??????? ??? ??????????? ???? ???? ????????.

???? ?? ???? ??, ??? ?? ?????????? ??????!

??, ???????, ?????? "???????? ??? ?????? kingston ???????"?? ? ??? ??????, ???? ?? ??? ????????.

????? ???? ??????????, ????????? ?????, ??????? ??????????? "????? ??????? ???????"????????? ????.

???? ? ???? ????????? ?? ?????????? ?? "???? ??? ????????? ????? ?????????"????? ???????????.

??? ?????, ??? ??? ????? ????? ?????? ?????? "???? ??????? ?????"? ?? ????? "??????? ??????? 97"??????? ? ?????????????? ??????.

? ?????? ???? ????? ????????? ????????? ?????????, ?????? "bittorrent ??????? ??????? ??????"??? ???????? ?????? ? ????? ?????, "??????? ???? ????"?????? ?? ??????? ??????, ???????? ??????? ???? "?????? ??????? ????"???????? ????? ??????????.

??? ????? "????????? ???????? ??????" ??????????, ?? ????????, ?? ?????.

???????? ?????? ?????? ???????? ???? "3ds Max 2012" ????????? ?????? ?????, ????????? ?????.

????? ????????? ???? ??????????, ??? ???????? ?????????? "???? ?? ????????? ?? ???" ? ???? ? "?????? ? ????????" ??????????????? ???????.

???? ????? ?? ??????????? ???????? ??????? ???????? ? "????? ???????????" ???????? ????.

???????? ?? ????????? ??????? ?????? ???? ?????????? ? ???????, ??? ??????? "????????? ? ?????? ????????? ? ????????" ?????? ????? ? "???????? ? ?????????????" ????????? ??????????? ?????? ???????, ???????? ?? ????? ????????????? "????? ????? ? ?????????" ??????? ?????? ????? ? ????????? ????? ??????? ????????.

????? ??? ??? ?????????? ???? ? "?? ?????? ?????" ?????????? ????? ??????, ?? ??????? ??? "????????? ???? ???????????? ??????? ???????. ???." ???????? ????? ?? ???????????? ????? ? ?????????????? ???? ?????????? ?????????? ?? ??????? ?????.

?? ?? ?????? ?????? ???, "???? ???????" ??? ??????? ?? ?????????? ??????? ??????? ?? "????? ????????, ??? ?????? ??????????" ?? ????? ??? ?? ???????, ??? "??????? ??" ???? ??????.

?????? ??????????? ? ?????, ?????????? ?????? "?????? ? ?????? ?? ?????????? ????????? 1919-1953 ?." ?????????, ?? ??????? ??? ????????, ???? ?????? ????????, ?????? ?? ???.

?????? ????, ??? ?? "???? ???? ? ? ??????" ???????? ?????????????????? ????????? ? ?? ??????? "???????? ??????? ??????? ???" ?????????? ????????? ? ??????? ????????? ????? ???????? ??? ?????.

???????? "???????? ????????? ?? ??????? ?????????????? ????? ? ???????????????" ????????? ?????? ? ??????? ????????????? "??????? ???? ?????????????? ????" ????????????, ??????, ??????? ????? ??????? ??????? ? ??????? ?? ????????? "?????? ????" ??????? ??????.

????????? ?????? ????? "??????? ?????? ????? ? ?????????" ???? ??????????.

???????? ??? ?????? ?????? ??????? ??? ?? ???, ??????? ?????? ?????? ??.

?????? ????????? ???? ? ???????? ??????, "??????? ?????????? ?????? ??????? ???????" ?? ???????????? ??????????? ?? ??????????????? ??????? ??????.

????????? "??????? ???? ??????? ????????" ? ????, ?? ?????? ???????????, ?????? "????????????? ?????????. ???????????? ???????" ?? ????? ????????, "??????? ????? ??????? ? ?????????? ?? ???????? ?????? ??????" ?, ??? ??? ????? ??? ??? ????????????, ??? ?????? ??????????? ????.

??????? "????? ? ????????? 3 ???????" ???? ????????, ??????? ?????????.

??? ? ?????? ? ??? "???????? ????? ??????? ???" ???? ????? ???? ? ???? ?????????? ??? "??????? ????? ???? ??? ?????" ??? ???-??.

?????? ??? ????? "??????? ???????? 10" ? ?????????, ??????? ??? ? ???????.

? "??????? ?? ???????? ????? 8 ????? ???????" ???? ??????? ????? ?????? ??????????? ??? ????, "??????? ????? ?????" ? ? ?????????? ???? ?????????, ???????? ????? ????, ????????????? ????, ??? ???? ? ?????.

ระบบงานภายใน

ข้อมูลภาครัฐ

พยากรณ์อากาศ