Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday61
mod_vvisit_counterYesterday124
mod_vvisit_counterThis week408
mod_vvisit_counterLast week624
mod_vvisit_counterThis month1410
mod_vvisit_counterLast month2476
mod_vvisit_counterAll days449403ระเบียบ/กฎเกณฑ์/เงื่อนไขการรับรองตามมาตรฐานการผลิตพืช


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับรองฟาร์มตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช
RL-1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง
RL-2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมิน
RL-3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติ
RL-4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขคณะกรรมการบริหาร GAP พืช

RL-5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขบทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของคณะกรรมการรับรองแหล่ง ผลิตพืชตามมาตรฐาน

RL-6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยกิจกรรมสาขาที่ตรวจประเมิน
มาตฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรอง สินค้าเกษตรและอาหาร
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการรับรองและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายมาตรฐาน
ระเบียบ มกอช. ว่าด้วยการยอมรับความสามารถของหน่วยรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร
พรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร 2551
ระเบียบ มกอช. สาขาเกษตรดีที่เหมาะสม
ขั้นตอนการขอรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตฐานการผลิตพืช
ขั้นตอนการขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช
ขั้นตอนการขอรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์
เอกสาร GAP พืช
รายชื่อพืช ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช เอกสารสนับสนุน แบบบันทึกเกษตรกร
ถั่วฝักยาว ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
พริก ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
พืชตระกูลกะหล่ำ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
พืชตระกูลถั่ว ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
ส้มเปลือกล่อน ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
ส้มโอ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
สับปะรดบริโภคสด ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
สับปะรดโรงงาน ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์ม
รับรองแหล่งผลิตพืช GAP
F-1 แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืข (สำหรับรายเดียว)
F-2 แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืข (สำหรับกลุ่ม)
F-3 แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดียว)
F-4 แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับกลุ่ม)
F-5 แบบคำขอใบแทน หรือแก้ไขข้อมูลในใบรับรอง
F-6 แบบคำขอยกเลิกใบรับรอง
รับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์
F-51 แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ การคัดบรรจุและการแปรรูป (สำหรับแปลงเดียว รายเดียว)
 F-51.2 แบบคำขอใบรับรองการคัดบรรจุผลิตผลพืชอินทรีย์
 

F-51.3 แบบคำขอใบรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์

F-53 แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ การคัดบรรจุ และการแปรรูป (สำหรับ กลุ่ม/ โครงการ/ องค์กร)

แบบฟอร์ม สมพ.2 และ สมพ.3
คำแนะนำในการกรอกแบบฟอร์ม สมพ.2 และ สมพ.3
แบบคำขอหนังสือรับรองโรงงาน (สมพ.2)
แบบคำขอต่ออายุการรับรองโรงงาน (สมพ.3)

ระบบงานภายใน

ข้อมูลภาครัฐ

พยากรณ์อากาศ